नक्सा पास गरेर मात्र भवन निर्माण गर्ने बारेको अन्यन्त जरुरी सूचना

नक्सा पास गरेर मात्र भवन निर्माण गर्ने बारेको अन्यन्त जरुरी सूचना (१)
नक्सा पास गरेर मात्र भवन निर्माण गर्ने बारेको अन्यन्त जरुरी सूचना (२)

नक्सा पास गरेर मात्र भवन निर्माण गर्ने बारेको अन्यन्त जरुरी सूचना