हाट बजार तथा मेला व्यबस्थापन ठेक्का सम्बन्धी सूचना

तल Supporting Documents मा राखिएको हाट बजार तथा मेला व्यबस्थापन ठेक्का सम्बन्धी सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ।   

Supporting Documents: