FAQs Complain Problems

दुधौली नगरपालिका न्यायिक समितिमा वडा नं. १ देखि वडा नं. १४ सम्मका मेलमिलाप केन्द्रका मेलमिलाप कर्ताको आ.व. २०७४-०७५ मेलमिलाप कर्ताहरुको सूचिकृत अध्यावधिक नामावली

दुधौली नगरपालिका न्यायिक समितिमा वडा नं. १ देखि वडा नं. १४ सम्मका मेलमिलाप केन्द्रका मेलमिलाप कर्ताको आ.व. २०७४-०७५ मेलमिलाप कर्ताहरुको सूचिकृत अध्यावधिक नामावली