FAQs Complain Problems

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम २०७५ को निवेदनको ढाचा परिवर्तन भएको सम्बन्धमा |

प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम २०७५ अन्तर्गत बेरोजगार व्यक्तिहरुको तथ्यांक संकलन गर्ने सबै वडाहरुमा पठाईएको निवेदनको ढाचा परिवर्तन भएको सम्बन्धमा |