FAQs Complain Problems

अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन अनुमति ।

लाग्ने समय: 
७ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/उपप्रमुख/नगरप्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
आर्थिक ऐनले तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 

    व्यहोरा खुलेको निवेदन ।
    सञ्चालकहरुको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
    संस्था÷फर्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
    संस्थाको प्रवन्धपत्र र नियमावली  र विधान ।
    अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था रहने ठाउँको विवरण र घर जग्गा वा भवनको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपी ।
    घर बहाल सम्झौता र बहाल कर तिरेको रसिद  
    घर नक्शापास÷घर अभिलेखीकरण प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
    चा.लु आ.व. सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर  तिरेको रसिद ।
    अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न सकिने प्रष्ट आधार खुल्ने गरी तयार पारिएको प्राविधिक, आर्थिक, व्यवसायिक एवं स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी प्रतिवेदन ।
    संस्थामा रहने प्रस्तावित जनशक्तिहरुको विवरण र संगठनात्मक चार्ट ।
    वडा कार्यालयको सिफारिस ।
    स्थलगत प्रतिवेदन ।
    भौतिक पूर्वाधारको विवरण (मेशीनरी औजार समेत) ।
    अन्य आवश्यक कागजातहरु ।