अा.व. 074/075 मा घर/भवन नक्सा बनाउने कार्यकाे लागि सूचिकृत हुने सम्वन्धी सूचना