दुधौली नगरपालिकाको राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि (राजपत्र भाग - २)

तल Supporting Documents मा राखिएको दुधौली नगरपालिकाको राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि (राजपत्र भाग - २)​ ​सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ।

Image: