नगर प्रहरी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

तल Supporting Documents मा राखिएको नगर प्रहरी आवश्यकता सम्बन्धी सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ ‌‍‌‍।

तथा आवेदन फारामको pdf file डाउनलोड (Download) गरी दरखास्त पेश गर्न सकिनेछ ।

Supporting Documents: