नारायण प्रसाद भट्टराई

Email: 
nkycbhattarai@gmail.com
Phone: 
९८५४०४२०१६ऽ ९८१७६२४६७६
Section: 
नगरप्रमुखको सचिवालय