वडा नं. २ को कार्यालय, भलुवाही

जनप्रतिनिधिहरुको विवरण

क्र.सं. पद नाम इमेल सम्पर्क नं.
वडा अध्यक्ष श्री रितेश राउत   ९८५४०४२००२
वडा सदस्य श्री अजवलाल कुमर   ९८१४७७०१४०
वडा सदस्य श्री सुर्जे बहादुर वरै मगर   ९८१७८०६७६२
वडा सदस्य श्री सन्तोषी खड्का   ९८०७८४९६७३
वडा सदस्य श्री गंगामाया कामी   ९८२४७७२४८६

 

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. पद नाम इमेल सम्पर्क नं.
वडा सचिव (ना. सु.) भिमनाथ अधिकारी   ९८१६८५५२६५
सामाजिक परिचालक बिलप कुमारी पहाडी   ९८१२०३१६२६
कार्यालय सहयोगी नारायण कुमर   ९८१४८८००१६

 

Nepali