FAQs Complain Problems

विद्यालयको कक्षा / तह थप ।

लाग्ने समय: 
७ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
नगर शिक्षा शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
आर्थिक ऐनले तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 

    विद्यालय विस्तृत विवरण खुलेकोे निवेदन फाराम ।
    विद्यालय दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
    समाुदायिक विद्यालयका बाहेकको हकमा चालु आ.व.को नवीकरण सहितको व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र ।
    विद्यालयको कक्षा÷तह थप सम्बन्धी प्रस्तावना ।
    सामुदायिक बाहेकका विद्यालयका हकमा चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद ।
    बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि र बहाल कर तिरेको रसिद ।
    वडा कार्यालयको विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सिफारिस ।
    विद्यालयको भौतिक संरचनाको विवरण ।
    नजिकका कुनै २ वटा समानतहका विद्यालयको सिफारिस ।
    स्थायी लेखा नम्बरप्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
    विद्यालयको विगत तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।
    अन्य आवश्यक कागजातहरु ।