वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

तल Supporting Documents मा राखिएको वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पडन सक्नु हुनेछ |