FAQs Complain Problems

सहकारी दर्ता ।

लाग्ने समय: 
३० दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/उपप्रमुख/नगरप्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
आर्थिक ऐनले तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 

    व्यहोरा खुलेको निवेदन ।
    सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुको फोटो सहितको विवरण ।
    सहकारी संस्था गठन गर्ने सम्बन्धमा भएको भेलाको निर्णयको प्रतिलिपी ।
    सदस्यहरुको विवरण ।
    सदस्यहरुको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
    सहकारी संस्थाको विधान ३ प्रति ।
    सहकारी संस्था गठन सम्बन्धी अन्य कागजातहरु ।