सूचना तथा समाचार

सवारी कर बुझाउने सम्बन्धमा

दुधौली नगरपालिकाको नगर सभा बाट ०७४ असार ३१ गते स्विकृत भयको आर्थिक एन २०७४ को अनुसूची ५ संग सम्बन्धित सबारी कर बार्षिकरुपमा तिर्नु हुन यो सूचना जारी गरियको छ .

Pages