नक्सा पास नगरी वा पास भएको नक्सामा हेरफेर गरि भवन निर्माण गरेका भवनहरुको नक्सा पास गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

नक्सा पास नगरी वा पास भएको नक्सामा हेरफेर गरि भवन निर्माण गरेका भवनहरुको नक्सा पास गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

नक्सा पास नगरी वा पास भएको नक्सामा हेरफेर गरि भवन निर्माण गरेका भवनहरुको नक्सा पास गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना