विद्यालय कर्मचारीहरुको तेस्रो चौमासिक तलव भत्ता

तल Supporting Documents मा राखिएको विद्यालय कर्मचारीहरुको तेस्रो चौमासिक तलव भत्ता सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ। 

Supporting Documents: