हाट बजार तथा मेला व्यबस्थापन ठेक्का सम्बन्धी सूचना

तल Supporting Documents मा राखिएको हाट बजार तथा मेला व्यबस्थापन ठेक्का सम्बन्धी सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ।