संगठनात्मक स्वरुप

कार्यपालिका सदस्यहरुको विवरण

क्र.सं. पद नाम इमेल सम्पर्क नं.
प्रमुख  श्री घनश्याम राउत grautdmuni@gmail.com ९८५४०४१८५१, ९८०८८०७५५०
उप- प्रमुख श्री बालकुमारी अधिकारी   ९८५४०४१८५२, ९८२३६८८०५४
सदस्य श्री गोविन्द प्रसाद पहाडी   ९८५४०४२००१, ९८१५८१६३३८
सदस्य श्री रितेश राउत   ९८५४०४२००२, ९८१२१४६५८१
सदस्य श्री साने धामी   ९८५४०४२००३, ९८१९६०१४९१
सदस्य श्री दुर्गा बहादुर राउत   ९८५४०४२००४, ९८१४८१२६६२
सदस्य श्री चन्द्र किशोर थारु   ९८५४०४२००५, ९८०११०२६७०
सदस्य श्री लाल बहादुर घिसिङ   ९८५४०४२००६, ९८६०३५४७४२
सदस्य श्री कुमार बस्नेत   ९८५४०४२०१७, ९८६२८३६०३९८ 
१० सदस्य श्री मोहन चन्द्र दाहाल   ९८५४०४२००८, ९८०२९६८७६५
११ सदस्य श्री रामकुमार अधिकारी   ९८५४०४२००९, ९८१७८९३६७९
१२ सदस्य श्री दुर्गा बहादुर देवकोटा   ९८५४०४२०१०, ९८६२८०३०९६
१३ सदस्य श्री कुमार लामा   ९८५४०४२०११, ९८०९६०१४१७
१४ सदस्य श्री बाघसिं पाख्रिन   ९८५४०४२०१२, ९८१९६८४४९२
१५ सदस्य श्री मिलन सुनुवार   ९८५४०४२०१३, ९८५४०४१५७७
१६ सदस्य श्री लिला वहादुर थापामगर   ९८५४०४२०१४, ९८४२९७७५२८
१७ सदस्य श्री कमला विश्वकर्मा   ९८१६२३२८५९
१८ सदस्य श्री गुमासरी राईनी   ९८६२६२५०४९
१८ सदस्य श्री गंगा अधिकारी   ९८१२११०१६३
१९ सदस्य श्री फुलमाया विश्वकर्मा   ९८२४७३१६५०
२० सदस्य श्री होमकुमारी ठकुरी   ९८०५९९१५२८
२१ सदस्य श्री भिमवहादुर कामी   ९८४४२७२६७९, ९८०७६१९९३७
२२ सदस्य श्री डिल्लिवहादुर भुजेल   ९८४४५९५४६६