FAQs Complain Problems

१४ ओटै वडा कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर तथा वडा सचिवहरुलाई सूचना प्रविधि तथा अनलाईन व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धि तालिम