FAQs Complain Problems

मा.वि. तथा आधारभूत (नि.मा.वि.) विधालयहरुलाई विधुतीय हाजिरी स‌ंचालन सम्बन्धी आधारभूूत तालिम संचालन गरियो |

दुधौली नगरपालिकाको मा.वि. तथा आधारभूत (नि.मा.वि.) विधालयहरुमा विधुतीय हाजिरी जडान गर्नु पर्ने भएकोले  मिति २०७६/०२/१३ र २०७६/०२/१४ गते सम्म मा.वि. २० तथा आधारभूत (नि.मा.वि.) १३ विधालयका कम्प्युटर शिक्षकहरुलाई विधुतीय हाजिरी संचालन सम्बन्धी प्रशिक्षण तथा विधुतीय हाजिरी मेसिन (E-attendance device) प्रदान गरियो साथ साथै नगरपालिकाको वेवसाइट, मोबाइल एप्लिकेशन, सामाजिक संजाल विविध विषयमा आधारभूत तालिम संचालन गरियो |

Image: