FAQs Complain Problems

मुख्य समाचारः

Dudhauli Municipality Office Building - Master Plan

Read More

कमला खोलामा ५०० मि. लामो निर्मित पुल

Read More

वडा नं १२ मा राखिएको वर्षामापन यन्त्र

Read More

वडा नं १२ मा राखिएको वर्षामापन यन्त्र

Read More

मधुगंगा महादेव वृहत गुरु योजना

Read More

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

घनश्याम राउत
नगर प्रमुख
mayor.dudhaulimun@gmail.com
९८५४०४१८५१, ९८०८८०७५५०
बाल कुमारी अधिकारी
उप– प्रमुख
dudhaulivicemayor@gmail.com
९८५४०४१८५२, ९८२३६८८०५४

पदाधिकारी

पदम सिंह बिष्ट
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
dudhaulinp@gmail.com
९८५४०५२१११, ०४७ ४१२०९३

प्रवक्ता (Spokes Person)

रितेश राउत

प्रवक्ता (Spokes Person)
ritesrelief@gmail.com
९८५४०४२००२

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- ७ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/उपप्रमुख/नगरप्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐनले तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

    व्यहोरा खुलेको निवेदन ।
    सञ्चालकहरुको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
    संस्था÷फर्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
    संस्थाको प्रवन्धपत्र र नियमावली  र विधान ।
    अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था रहने ठाउँको विवरण र घर जग्गा वा भवनको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपी ।
    घर बहाल सम्झौता र बहाल कर तिरेको रसिद  
    घर नक्शापास÷घर अभिलेखीकरण प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
    चा.लु आ.व. सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर  तिरेको रसिद ।
    अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न सकिने प्रष्ट आधार खुल्ने गरी तयार पारिएको प्राविधिक, आर्थिक, व्यवसायिक एवं स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी प्रतिवेदन ।
    संस्थामा रहने प्रस्तावित जनशक्तिहरुको विवरण र संगठनात्मक चार्ट ।
    वडा कार्यालयको सिफारिस ।
    स्थलगत प्रतिवेदन ।
    भौतिक पूर्वाधारको विवरण (मेशीनरी औजार समेत) ।
    अन्य आवश्यक कागजातहरु ।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- ३० दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/उपप्रमुख/नगरप्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐनले तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

    व्यहोरा खुलेको निवेदन ।
    सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुको फोटो सहितको विवरण ।
    सहकारी संस्था गठन गर्ने सम्बन्धमा भएको भेलाको निर्णयको प्रतिलिपी ।
    सदस्यहरुको विवरण ।
    सदस्यहरुको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
    सहकारी संस्थाको विधान ३ प्रति ।
    सहकारी संस्था गठन सम्बन्धी अन्य कागजातहरु ।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- ७ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- नगर शिक्षा शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐनले तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

    विद्यालय विस्तृत विवरण खुलेकोे निवेदन फाराम ।
    विद्यालय दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
    समाुदायिक विद्यालयका बाहेकको हकमा चालु आ.व.को नवीकरण सहितको व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र ।
    विद्यालयको कक्षा÷तह थप सम्बन्धी प्रस्तावना ।
    सामुदायिक बाहेकका विद्यालयका हकमा चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद ।
    बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि र बहाल कर तिरेको रसिद ।
    वडा कार्यालयको विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सिफारिस ।
    विद्यालयको भौतिक संरचनाको विवरण ।
    नजिकका कुनै २ वटा समानतहका विद्यालयको सिफारिस ।
    स्थायी लेखा नम्बरप्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
    विद्यालयको विगत तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।
    अन्य आवश्यक कागजातहरु ।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- ७ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- नगर शिक्षा शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐनले तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

    विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी विस्तृत विवरण खुलेकोे आवेदन फाराम ।
    विद्यालय दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
    स्थायी लेखा नम्बरप्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
    विद्यालय विकास प्रस्ताव ।
    सामुदायिक विद्यालयका बाहेकको हकमा व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र ।
    सामुदायिक बाहेकका विद्यालयका हकमा चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद ।
    बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि र बहाल कर तिरेको रसिद ।
    संस्थागत विद्यालयको हकमा शिक्षकको तलबी विवरण ।
    शुल्क विवरण समेत ।
    वडा कार्यालयको विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सिफारिस ।
    विद्यालयको भौतिक संरचनाको विवरण ।
    नजिकका कुनै २ वटा समानतहका विद्यालयको सहमति ।
    स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन
    अन्य आवश्यक कागजातहरु ।

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- ७ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- भूमि व्यवस्थापन तथा भवन नियमन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐनले तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

    व्यहोरा खुलेको निवेदन ।
    निर्माण हुने भवनको नक्शा थान २ ।
    चा.लु आ.व. सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर  तिरेको रसिद ।
    घरधनीको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
    कित्ता नं स्पष्ट भएको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपी  ।
    ट्रेस नक्शा ।
    नक्शा बनाउने इन्जिनियरको सूचिकृत प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
    घरधनीको पासपोर्ट साईजको फोटो २ प्रति ।
    नक्शामा सेफ्टी ट्यांक र सोकपिट समेत स्पष्ट देखिएको कागजात ।
    अन्य ।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- नगरकार्यपालिकाको कार्यालय (राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा)
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐनले तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

    व्यहोरा खुलेको निवेदन ।
    नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
    विदेशीको हकमा राहादनीको प्रमाणित प्रतिलिपि वा सम्बन्धित दुतावासको निजको परिचय खुल्ने सिफारिस ।
    व्यवसायीको २ प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो ।
    घर बहाल सम्झौता र बहाल कर तिरेको रसिद । 
    चा.लु आ.व. सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर  तिरेको रसिद ।
    स्थानीय तहको नाममा दर्ता नगरी प्यान वा अन्य निकायमा दर्ता गरी व्यवसाय दर्ता गरेको हकमा प्यान दर्ता तथा व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी  ।
    वडा सर्जमिन मुचुल्का (आवश्यक भएमा)
    वडा कार्यालयको सिफारिस ।

सेवा प्रकारः- संघ संस्था
सेवा समयः- ७ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- सामाजिक विकास शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु.२,०००
आवश्यक कागजातहरुः-

    व्यहोरा खुलेको निवेदन ।
    संस्थाका पदाधिकारीहरुको विवरण ।
    संस्थाको विधान वा नियमावली ३ प्रति ।
    संस्थाका सदस्यहरुको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
    संस्था भाडामा बस्ने भए सम्झौता पत्र र बहाल कर तिरेको रसिद ।
    संस्थाका पदाधिकारीहरुको चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद ।
    संस्थाका पदाधिकारीहरुको हालको चालचलन सम्बन्धी वडा सर्जमिन मुचुल्का ।
    वडा कार्यालयको सिफारिस ।

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३००
आवश्यक कागजातहरुः-
  • निवेदन ।
  • प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने सक्कल कागजातहरु ।

केही जानकारीहरु