FAQs Complain Problems

०७४ बैशाख देखि चैत्र सम्ममा दुधौली नगरपालिकाका सम्पुर्ण वडामा भएका व्यक्तिगत घटना दर्ताको वार्षिक विववरण

वडा

जन्म दर्ता

मृत्यु दर्ता

विवाह दर्ता

वसाईसराई दर्ता

सम्वन्ध विच्छेदको संख्या

महिला

पुरुष

जम्मा

महिला

पुरुष

जम्मा

दर्ता संख्या

गएको संख्या

आएको संख्या

वसाईसराईको संख्या

95

89

184

6

14

20

79

38

42

49

91

-

75

76

151

5

11

16

72

21

16

21

37

-

3

63

51

114

11

11

22

37

22

7

40

47

-

54

54

108

6

7

13

39

18

20

29

49

-

62

57

119

9

13

22

31

26

20

60

80

-

100

82

182

4

19

23

32

25

18

60

78

-

85

80

165

15

14

29

76

29

49

62

111

-

50

63

113

3

14

17

50

30

19

95

114

1

128

137

265

25

27

52

67

30

47

79

126

-

१०

128

90

218

11

9

20

62

10

2

24

26

-

११ 

131

127

258

15

21

36

80

23

26

18

44

1

१२

150

124

274

13

17

30

55

33

122

13

135

-

१३

88

77

165

8

16

24

57

13

33

35

68

-

१४

85

87

172

7

13

20

60

30

54

63

117

-

 जम्मा

1294

1194

2488

138

206

344

797

348

475

648

1123

2

 

तल Supporting Documents मा राखिएको ०७४ बैशाख देखि चैत्र सम्ममा दुधौली नगरपालिकाका सम्पुर्ण वडामा भएका व्यक्तिगत घटना दर्ताको वार्षिक विववरण सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ।   

Documents: