FAQs Complain Problems

दुधौली नगरपालिकामा २०७५ वैशाख महिनामा भएका व्यक्तिगत घटना दर्ताको मासिक विवरण

वडा नं

जन्म दर्ता

मृत्यु दर्ता

विवाह दर्ता

वसाईसराई दर्ता

सम्वन्ध विच्छेदको संख्या

महिला

पुरुष

जम्मा

महिला

पुरुष

जम्मा

दर्ता संख्या

गएको संख्या

आएको संख्या

वसाईसराईको संख्या

37

42

79

1

3

4

10

2

4

-

4

-

13

12

25

-

-

-

7

1

-

1

1

-

7

10

17

-

-

-

4

2

1

1

2

-

7

5

12

2

3

5

-

-

-

-

-

-

7

4

11

-

3

3

5

3

10

-

10

-

11

13

24

2

-

2

6

-

-

-

-

 

15

13

28

3

1

4

12

1

-

6

6

-

6

7

13

1

2

3

5

-

-

-

-

-

17

10

27

1

2

3

4

-

-

-

-

-

१०

22

16

38

1

2

3

10

-

-

-

-

-

११

17

12

29

1

1

2

8

2

1

1

2

-

१२

31

24

55

2

5

7

11

3

11

-

11

-

१३

9

8

17

2

2

4

8

-

-

-

-

-

१४

15

19

34

-

-

-

13

3

-

3

3

-

 जम्मा

214

195

409

16

24

40

103

16

27

12

39

-

 

तल Supporting Documents मा राखिएको दुधौली नगरपालिकामा २०७५ वैशाख महिनामा भएका व्यक्तिगत घटना दर्ताको मासिक विवरण सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ। 
 

Documents: